Вимоги до статей

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ У ЗБІРНИК

«ЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ»

 

У збірнику «Лінгвістика. Лінгвокультурологія» розглядаються актуальні проблеми сучасної лінгвістики, теоретичні аспекти когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, лінгвокультурології, етнолінгвокультурології, етнолінгвістики, лінгвістики тексту.

Наукові статті, опубліковані в журналі «Лінгвістика. Лінгвокультурологія», організовуються редколегією у розділи, що містять декілька статей одного загального і значущого тематичного напряму. Ознайомитися з назвами розділів можна на сайті видання www.lingvodnu.com.ua

Статті аспірантів, пошукувачів, студентів подаються з рецензією наукового керівника, завіреною печаткою відповідного навчального закладу або рекомендацією вченої ради.

Редакція може публікувати статті в порядку обговорення, не поділяючи точки зору авторів. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за точність наведених фактів, власних імен та інших відомостей, а також за зміст матеріалів, що не підлягають відкритій публікації.

Журнал зареєстровано як засіб масової інформації (видання, яке подане до МОН для реєстрації як фахове).

Згідно з вимогами ВАК України стаття повинна містити актуальність проблеми, аналіз останніх наукових досліджень, мету роботи, виклад основного матеріалу дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку, список використаної літератури.

Тексти статей приймаються на електронну скриньку: 123zub@ua.fm у вигляді вкладеного файлу, виконаного згідно з наведеними нижче вимогами.

Телефонний довідник — 067-633-19-52 (головний редактор Шепель Юрій Олександрович).

До статті додаються: відсканована рецензіянаукового керівника (для студентів, магістрантів); файл з відомостями про авторів (прізвище, ім’я, по батькові повністю, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, посада, наукові інтереси, номери службового та домашнього телефонів, поштова адреса, адреса електронної пошти). Якщо авторів декілька – потрібно вказати, хто з авторів представляє авторський колектив.

Збірник виходить 1 раз на рік. Термін виходу статті слід уточнювати безпосередньо перед подачею статті до друку. 

Правила оформлення статті (загальні): 

  • Обсяг статті – 7–12 сторінок.
  • Стандарти – кегль 16 pt, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см, поля – верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 2 см., праве – 2 см., шрифт – Times New Roman.
  • Мова статті – українська, російська, англійська, німецька, французька, польська.
  • У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді. Таблиці, схеми, малюнки (обов’язкова електронна версія) необхідно давати згрупованими.
  • Вимоги до оформлення статті (дивись приклад на сайті збірника):
  • На першій сторінці вказуються: 

—  УДК – ліворуч сторінки (шрифт – напівжирний, інтервал – одинарний);

—  Заголовок статті оформлюється у центрі без абзацу, шрифт – напівжирний, кегль – 14 pt, інтервал – одинарний, мова – українська, російська, англійська) та містить:

—  Вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ім’я та по-батькові автору(-ів);

—  Місце роботи (назва ВНЗ) по кожному автору окремо;

—  Назва статті – виділяється прописними літерами; за наявності підзаголовка статті – рядковими літерами, в дужках.

—  Далі наводяться анотації (не менше 500 знаків, напис – курсив, кегль 12 pt, інтервал – 1) та ключові слова (не менше 7–9) українською, російською та англійською мовами.

  • Оформлення довідкового матеріалу:бібліографічні посилання у тексті беруться уквадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою, номера джерел – крапкою з комою. Наприклад: [1], [2, с. 27], [3, с. 49; 4, с. 127–131], [5; 7; 9; 10; 12–24], багатотомне видання – [5 (1, с. 160)]. Примітки подаються у кінці статті. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.
  • У кінці статті: список літератури (обов’язково, не менше ніж 6 джерел). Напис – кегль 12 pt, інтервал – одинарний. Бібліографічні джерела наводяться в алфавітному порядку.

 Вимоги до оформлення статей обов’язкові.

Рукописи, що не відповідають вимогам, до друку не приймаються!

Офіційний сайт збірника http://lingvodnu.com.ua

Приклад оформлення статті щодо діючих вимог